, , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -, , , , , , , , . . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , Ѩ, , , , , , , , , , , -, , , , , , , , ,